J Clin Imaging Sci (November 2011) (Radiologic-Pathologic correlation)

Figure
Radiologic-Pathologic correlation: Glandular odontogenic cyst of maxilla
Yadavalli Guruprasad, Dinesh Singh Chauhan
J Clin Imaging Sci 1(54) 1-3 (21 November 2011)

Indexing Information